International Organizing Committee

 Fang Li-Zhi  (University of Arizona, USA) mailmail
 Jing Yi-Peng  (Shanghai) mailmail
 Ruffini Remo  (ICRANet, ICRA and University of Rome "Sapienza") mailmail
 Wu Xing-Ping  (Beijing) mailmail
 Xia Xiaoyan  (Tianjin) mailmail
 Xue Shesheng  (ICRANet - Pescara, Italy) mailmail